Bavaria Around the world
Sluiten Sluiten


Algemene voorwaarden

Toepasselijke actievoorwaarden Bavaria around the world actie.

 1. Deze actie is georganiseerd door Bavaria N.V. (Bavaria) en wordt hierna aangeduid als “de actie”. Waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar Bavaria wordt daarmee tevens bedoeld dochterbedrijven van Bavaria en/of derden die voor, namens of ten behoeve van Bavaria de actie en/of de evenementen waarop deze actie ziet (mede) mogelijk maken en/of daarabij betrokken zijn. Deze voorwaarden zijn mede ten behoeve van hen toepasselijk.

 2. De deelnemer aan de actie (de natuurlijke persoon die aan de actie deelneemt) en/of deelnemende derden die door of via de deelnemer zijn uitgenodigd, zowel voor deelname aan de actie als daarna (bijvoorbeeld indien zij enige prijs winnen), zijn gebonden aan deze voorwaarden. Bavaria behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen en/of aan de deelnemer en/of deelnemende derden nadere voorwaarden te stellen voor deelname aan de actie en/of daarna. Door deel te nemen aan de actie, daaronder mede begrepen het accepteren van een prijs, worden deze en eventuele nadere voorwaarden integraal geaccepteerd.

 3. Deelnemers dienen ten minste 18 jaar of ouder te zijn en, indien afwijkend deze leeftijd hoger is, de minimale leeftijdsgrens voor het nuttigen van alcohol bereikt te hebben. Minderjarigen of niet-alcohol gerechtigden zijn derhalve van deelname uitgesloten, ook als zij toestemming van hun ouders/verzorgers hebben. Medewerkers van Bavaria en/of medewerkers van door Bavaria ingeschakelde derden, alsmede hun directe familieleden, zijn van deelname uitgesloten.

 4. Deelnemers doen mee aan de actie door het formulier op www.bavaria.com/aroundtheworld en de daarin ingevulde informatie, te versturen. Hierdoor staan ze geregistreerd voor deelname. Deelnemers kunnen zich maar 1 keer registreren. Het vaker indienen van het deelnameformulier zal niet leiden tot een grotere win kans. Deelnemers loggen in met hun email account, waardoor persoonlijke gegevens automatisch binnen gehaald kunnen worden. Bij fraude en/of misbruik, alsmede wanneer de gevraagde gegevens onjuist zijn ingevuld, behoudt Bavaria zich het recht voor een deelnemer en/of deelnemende derde van verdere deelname (daaronder mede begrepen de te winnen prijs) uit te sluiten. Er geldt een aankoopverplichting voor een Bavaria product. Door deelname verstrekt de deelnemer persoonlijke gegevens die ingevuld staan op het deelnameformulier.

 5. De actie start op 7 maart 2016 en eindigt op 31 mei 2016. Over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd, noch kan daarover contact met Bavaria worden opgenomen.

 6. In totaal zijn er 4 prijswinnaars, die een trip rond de wereld voor 2 personen winnen. Deze prijs omvat vliegtickets, hotelovernachtingen en bezoek aan diverse Bavaria bars. Alle prijswinnaars zullen deze reis als groep maken. De reis vindt plaats in de zomer van 2016 en duurt 12-14 dagen. Prijswinnaars dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Prijswinnaars zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele inentingen. Indien om wat voor reden dan ook eventuele visa worden geweigerd, behoudt Bavaria zich het recht voor een andere winnaar te selecteren.

 7. De prijs zal direct na 31 mei 2016 worden getrokken. De 4 prijswinnaars ontvangen hierover persoonlijk bericht. De deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat Bavaria hem/haar kan bereiken. Bavaria is niet gehouden rekening te houden met eventuele technische, softwarematige-, communicatie- en/of andere problemen.

 8. De actie en/of te winnen prijzen zijn onder voorbehoud dat het evenement waarop de actie ziet, doorgang zal vinden in die zin dat onvoorziene omstandigheden daaraan niet in de weg staan. Het voorbehoud geldt tevens ten aanzien van andere (onvoorziene) omstandigheden die het niet langer mogelijk, wenselijk of verantwoord maken dat de actie doorloopt en/of de prijs wordt uitgekeerd of geeffectueerd. In een dergelijk geval hebben de deelnemers en/of prijswinnaars en/of deelnemende derden geen verdere aanspraken of recht op compensatie. Of sprake is van een dergelijke (onvoorziene) omstandigheid is ter uitsluitende beoordeling van Bavaria.

 9. Een te winnen prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en kan niet in een andere vorm en/of op een ander tijdstip worden genoten. Een te winnen prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijswinnende deelnemer heeft in een dergelijk geval geen aanspraak jegens Bavaria, noch recht op compensatie.

 10. Deelnemende prijswinnaars en/of de aan hem of haar verbonden deelnemende derden dienen zich zo te gedragen dat aan de goede naam van Bavaria geen afbreuk wordt gedaan.

 11. Deelnemers doen aan de actie mee op eigen risico. Bavaria is niet gehouden enige schade te vergoeden die direct of indirect voortvloeit uit het deelnemen aan de actie, in welke vorm die schade zich ook mocht openbaren, schade aan hardware, software en/of communicatieapparatuur daaronder begrepen. Prijswinnende deelnemers en/of aan hem of haar verbonden deelnemende derden nemen aan het evenement, daaronder mede begrepen de reis en het verblijf, deel op eigen risico en dienen zelf voor een adequate (reis)verzekering zorg te dragen. Bavaria is niet gehouden eventueel geleden of te lijden schade die direct of indirect voortvloeit uit deelname aan het evenement en alles wat daarmee samenhangt, daaronder mede begrepen de reis en het verblijf, te vergoeden aan een prijswinnende deelnemer en/of aan hem of haar verbonden deelnemende derden en/of eventuele andere derden. Iedere aansprakelijkheid van Bavaria is uitdrukkelijk uitgesloten.

 12. De namen van deelnemers en/of deelnemende derden, dan wel hun e-mail adressen (of overige persoonsgegevens) zullen conform de daarvoor naar Nederlands recht geldende regels worden opgeslagen in een elektronisch bestand. Dit bestand zal niet worden verkocht of verstrekt aan derden, maar Bavaria behoudt zich het recht voor om dit bestand voor deze actie of op enig moment in de toekomst te gebruiken voor eigen promotionele activiteiten, enkel alleen als deelnemer expliciet toestemming hiervoor heeft gegeven via de opt-in op de website zelf. Deelnemende prijswinnaars en/of deelnemende derden kunnen daarnaast worden ingezet voor promotionele doeleinden, inclusief gebruik van foto- en/of videomateriaal via (social) media. Door deel te nemen en/of een prijs te accepteren verklaren zij reeds bij voorbaat af te zien van enige rechten uit intellectuele eigendom, dan wel anderszins daarvoor een vergoeding te verlangen.

 13. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die direct of indirect verband houden met de actie zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegd rechter te ’s-Hertogenbosch.

Algemene voorwaarden

Toepasselijke actievoorwaarden Bavaria around the world actie.

 1. Deze actie is georganiseerd door Bavaria N.V. (Bavaria) en wordt hierna aangeduid als “de actie”. Waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar Bavaria wordt daarmee tevens bedoeld dochterbedrijven van Bavaria en/of derden die voor, namens of ten behoeve van Bavaria de actie en/of de evenementen waarop deze actie ziet (mede) mogelijk maken en/of daarabij betrokken zijn. Deze voorwaarden zijn mede ten behoeve van hen toepasselijk.

 2. De deelnemer aan de actie (de natuurlijke persoon die aan de actie deelneemt) en/of deelnemende derden die door of via de deelnemer zijn uitgenodigd, zowel voor deelname aan de actie als daarna (bijvoorbeeld indien zij enige prijs winnen), zijn gebonden aan deze voorwaarden. Bavaria behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen en/of aan de deelnemer en/of deelnemende derden nadere voorwaarden te stellen voor deelname aan de actie en/of daarna. Door deel te nemen aan de actie, daaronder mede begrepen het accepteren van een prijs, worden deze en eventuele nadere voorwaarden integraal geaccepteerd.

 3. Deelnemers dienen ten minste 18 jaar of ouder te zijn en, indien afwijkend deze leeftijd hoger is, de minimale leeftijdsgrens voor het nuttigen van alcohol bereikt te hebben. Minderjarigen of niet-alcohol gerechtigden zijn derhalve van deelname uitgesloten, ook als zij toestemming van hun ouders/verzorgers hebben. Medewerkers van Bavaria en/of medewerkers van door Bavaria ingeschakelde derden, alsmede hun directe familieleden, zijn van deelname uitgesloten.

 4. Deelnemers doen mee aan de actie door het formulier op www.bavaria.com/aroundtheworld en de daarin ingevulde informatie, te versturen. Hierdoor staan ze geregistreerd voor deelname. Deelnemers kunnen zich maar 1 keer registreren. Het vaker indienen van het deelnameformulier zal niet leiden tot een grotere win kans. Deelnemers loggen in met hun email account, waardoor persoonlijke gegevens automatisch binnen gehaald kunnen worden. Bij fraude en/of misbruik, alsmede wanneer de gevraagde gegevens onjuist zijn ingevuld, behoudt Bavaria zich het recht voor een deelnemer en/of deelnemende derde van verdere deelname (daaronder mede begrepen de te winnen prijs) uit te sluiten. Er geldt een aankoopverplichting voor een Bavaria product. Door deelname verstrekt de deelnemer persoonlijke gegevens die ingevuld staan op het deelnameformulier.

 5. De actie start op 7 maart 2016 en eindigt op 31 mei 2016. Over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd, noch kan daarover contact met Bavaria worden opgenomen.

 6. In totaal zijn er 4 prijswinnaars, die een trip rond de wereld voor 2 personen winnen. Deze prijs omvat vliegtickets, hotelovernachtingen en bezoek aan diverse Bavaria bars. Alle prijswinnaars zullen deze reis als groep maken. De reis vindt plaats in de zomer van 2016 en duurt 12-14 dagen. Prijswinnaars dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Prijswinnaars zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele inentingen. Indien om wat voor reden dan ook eventuele visa worden geweigerd, behoudt Bavaria zich het recht voor een andere winnaar te selecteren.

 7. De prijs zal direct na 31 mei 2016 worden getrokken. De 4 prijswinnaars ontvangen hierover persoonlijk bericht. De deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat Bavaria hem/haar kan bereiken. Bavaria is niet gehouden rekening te houden met eventuele technische, softwarematige-, communicatie- en/of andere problemen.

 8. De actie en/of te winnen prijzen zijn onder voorbehoud dat het evenement waarop de actie ziet, doorgang zal vinden in die zin dat onvoorziene omstandigheden daaraan niet in de weg staan. Het voorbehoud geldt tevens ten aanzien van andere (onvoorziene) omstandigheden die het niet langer mogelijk, wenselijk of verantwoord maken dat de actie doorloopt en/of de prijs wordt uitgekeerd of geeffectueerd. In een dergelijk geval hebben de deelnemers en/of prijswinnaars en/of deelnemende derden geen verdere aanspraken of recht op compensatie. Of sprake is van een dergelijke (onvoorziene) omstandigheid is ter uitsluitende beoordeling van Bavaria.

 9. Een te winnen prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en kan niet in een andere vorm en/of op een ander tijdstip worden genoten. Een te winnen prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijswinnende deelnemer heeft in een dergelijk geval geen aanspraak jegens Bavaria, noch recht op compensatie.

 10. Deelnemende prijswinnaars en/of de aan hem of haar verbonden deelnemende derden dienen zich zo te gedragen dat aan de goede naam van Bavaria geen afbreuk wordt gedaan.

 11. Deelnemers doen aan de actie mee op eigen risico. Bavaria is niet gehouden enige schade te vergoeden die direct of indirect voortvloeit uit het deelnemen aan de actie, in welke vorm die schade zich ook mocht openbaren, schade aan hardware, software en/of communicatieapparatuur daaronder begrepen. Prijswinnende deelnemers en/of aan hem of haar verbonden deelnemende derden nemen aan het evenement, daaronder mede begrepen de reis en het verblijf, deel op eigen risico en dienen zelf voor een adequate (reis)verzekering zorg te dragen. Bavaria is niet gehouden eventueel geleden of te lijden schade die direct of indirect voortvloeit uit deelname aan het evenement en alles wat daarmee samenhangt, daaronder mede begrepen de reis en het verblijf, te vergoeden aan een prijswinnende deelnemer en/of aan hem of haar verbonden deelnemende derden en/of eventuele andere derden. Iedere aansprakelijkheid van Bavaria is uitdrukkelijk uitgesloten.

 12. De namen van deelnemers en/of deelnemende derden, dan wel hun e-mail adressen (of overige persoonsgegevens) zullen conform de daarvoor naar Nederlands recht geldende regels worden opgeslagen in een elektronisch bestand. Dit bestand zal niet worden verkocht of verstrekt aan derden, maar Bavaria behoudt zich het recht voor om dit bestand voor deze actie of op enig moment in de toekomst te gebruiken voor eigen promotionele activiteiten, enkel alleen als deelnemer expliciet toestemming hiervoor heeft gegeven via de opt-in op de website zelf. Deelnemende prijswinnaars en/of deelnemende derden kunnen daarnaast worden ingezet voor promotionele doeleinden, inclusief gebruik van foto- en/of videomateriaal via (social) media. Door deel te nemen en/of een prijs te accepteren verklaren zij reeds bij voorbaat af te zien van enige rechten uit intellectuele eigendom, dan wel anderszins daarvoor een vergoeding te verlangen.

 13. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die direct of indirect verband houden met de actie zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegd rechter te ’s-Hertogenbosch.

Bosnia Herzegovina

Posebni uslovi primjenljivi za “Bavaria put oko svijeta” ponudu

 

1. Ova posebna ponuda je organizovana od strane Bavarie N.V. (Bavaria) i od sada se u tekstu navodi kao “specijalna ponuda”. Uvijek kada se ovi uslovi odnose na Bavariu, takođe se odnose i na  podružnice Bavarie  i/ili na treća lica koja pomažu i/ili se bave specijalnom ponudom i/ili dešavanjima koji se odnose na ovaj specijalni događaj od strane ili u ime Bavarie. Ovi uslovi se takođe odnose i na njih

 

2. Učesnik u specijalnoj ponudi (osoba koja uzima učešće u specijalnoj ponudi) i/ili treća lica pozvana od strane ili posredstvom učesnika radi sudjelovanja u specijalnoj ponudi su nakon toga (kada, na primjer, osvoje nagradu) vezani sa ovim uslovima. Bavaria zadržava pravo da jednostrano promijeni ove uslove u bilo kojem trenutku i/ili da uvede dodatne uslove učesniku i/ili trećim licima koja sudjeluju u specijalnoj ponudi. Učestvovanjem u specijalnoj ponudi, uključujući i preuzimanje nagrade, ovi i drugi dodatni uslovi su u potpunosti prihvaćeni.

 

3. Učesnici moraju navršiti ili biti stariji od 18 godina, odnosno moraju biti uzrasta koji je  dozvoljen za konzumiranje alkohola. Maloljetna lica i lica kojima nije dozvoljena konzumacija alkohola ne mogu uzeti učešće, ni u slučaju da imaju dopuštenje roditelja/staratelja. Zaposlenici Bavarie i/ili zaposlenici trećih lica zaposleni od strane Bavarie kao i članovi njihove uže porodice su takođe isključeni iz učestvovanja u ovoj ponudi.

 

4. Učesnici uzimaju učešće u specijalnoj ponudi slanjem ispunjenog formulara putem  www.bavaria.com/aroundtheworld. Na ovaj način se registruju i to mogu učiniti samo jednom. Slanje više od jedne prijave neće povećati šanse za dobijanje nagrade. Učesnici se prijavljuju sa svojim e-mail nalogom, što znači da će privatni podaci biti automatski preuzeti. U slučaju prevare i/ili zloupotrebe, kao i u slučaju da su pojedini detalji uneseni pogrešno, Bavaria zadržava pravo da isključi učesnika i/ili treće lice od daljnjeg učešća (uključujući i nagradu koja se osvaja). Učešće zahtijeva kupovinu nekog od Bavaria proizvoda. Učesnik kroz učešće pruža privatne podatke unesene na prijavnom formularu.

 

5. Specijalna ponuda počinje 07.03.2016 i završava 31.05.2016. Nije dozvoljena korespondencija u vezi sa rezultatima ponude, te Bavaria ne smije biti kontaktirana u vezi sa istim.

 

6. Ukupno će biti 4 dobitnika koji će osvojiti putovanje oko svijeta za dvije osobe. Nagrada obuhvata avio karte, hotelski smještaj i posjete raznim Bavaria barovima. Svi dobitnici će ići na ovo putovanje u sklopu grupe. Putovanje će se desiti u ljeto 2016 i trajaće između 12 i 14 dana. Dobitnici moraju imati validan pasoš. Takođe su sami odgovorni za odgovarajuće vakcinisanje ukoliko bude potrebe za tim. Ako, iz bilo kojeg razloga, im viza za putovanje bude odbijena, Bavaria zadržava pravo da odabere drugog dobitnika.

 

7. Nagrada će biti izvučena odmah nakon 31.05.2016. Četiri dobitnika će biti lično obavješteni o rezultatima, te je njihova odgovornost da budu dostupni Bavaria-i za izvještavanje o rezultatima. Bavaria nije u obavezi da uzima u obzir bilo kakvu vrstu tehničkih, softverskih, komunikacijskih i/ili drugih problema.

 

8. Specijalna ponuda i/ili osvojene nagrade su uslovljeni događajima koji mogu da utiču na sam proces dodjeljivanja nagrada, odnosno proces će se odvijati neometano osim ukoliko bude prekinut uslijed nepredviđenoh okolnosti. Isti uslov se odnosi i na ostale (nepredviđene) okolnosti uslijed kojih nastavak trajanja specijalne ponude i/ili proglašavanja dobitnika ili dodjeljivanja nagrade više nije moguć, poželjan ili mudar. U takvim slučajevima, učesnici i/ili dobitnici nagrada i/ili treća lica koja učestvuju nemaju dalje pravo na nadoknadu. Bavaria uzima pravo da odluči da li određen događaj predstavlja (nepredviđenu) okolnost.

 

9. Nagrada se ne može zamijeniti za novac i ne može se uživati u nekom drugom obliku i/ili u neko drugom vremenskom periodu. Nagrada je lična i ne može se prenijeti na drugu osobu. U takvim slučajevima, dobitnik nagrade nema pravo na tužbu protiv Bavarije, niti pravo na nadoknadu.

 

10. Učesnici koji su dobitnici i/ili treća lica koja učestvuju a koja su u vezi sa njim ili njom moraju se ponašati na takav način da neće naštetiti reputaciji Bavarie.

 

11. Učesnici učestvuju u specijalnoj ponudi na vlastitu odgovornost. Bavaria nije u obavezi da nadoknadi bilo kakvu štetu koja je direktno ili indirektno nastala učešćem u specijalnoj ponudi, bez obzira kako se ta šteta može manifestovati, uključujući oštećenje hardware-a, software-a i/ili komunikacione opreme. Učesnici koji su dobitnici nagrada i/ili treća lica koja učestvuju a koja su u vezi sa njim ili njom učestvuju u ovom događaju, uključujući put i smještaj, na svoju ličnu odgovornost i oni moraju imati sopstveno ispravno (putno) osiguranje. Bavaria nije u obavezi da obešteti učesnike koji su dobitnici nagrada ili treća lica koja učestvuju a koja su u vezi sa njim ili njom i/ili bilo koja treća lica za bilo kakvu pretrpljenu štetu ili bol (patnju), koja je direktno ili indirektno proistekla iz učešća u događaju i svim što je u vezi sa njim, uključujući put i smještaj. Bilo kakva odgovornost Bavarie je izričito isključena.

 

12. Imena učesnika i/ili trećih lica koja učestvuju, ili njihove e-mail adrese (ili drugi lični podaci), biće pohranjena u elektronski fajl u skladu sa odgovarajućim holandskim propisima. Ovaj fajl neće biti prodat ili biti dostupan trećim licima, ali Bavaria zadržava pravo da ga koristi za ovu ili bilo koju drugu specijalnu ponudu u budućnosti za svoje promotivne aktivnosti, ali samo ako je učesnik/ca dao/la svoje eksplicitno odobrenje putem opt-in (opcije) na samom sajtu.

 

13. Učesnici koji su dobitnici nagrada i/ili treća lica koja učestvuju takođe mogu biti korišteni u promotivne svrhe, uključujući korištenje fotografija i/ili video materijala sa socijalnih medija. Samim učešćem i/ili dobitkom nagrade, oni se time odriču svakog prava na intelektualnu svojinu i zahtjeva za nadoknadu po tom pitanju.

 

14. Ova specijalna ponuda je regulisana holandskim zakonom. Bilo kakvi sporovi, direktno ili indirektno u vezi sa specijalnom ponudom, biće ekskluzivno riješavani putem nadležnog suda u Hertogenbosch-u u Holandiji.

Francais

Conditions applicables à la campagne ‘around the world’ de Bavaria. 

 

1. Cette campagne est organisée par la société Bavaria N.V. (Bavaria) et est désignée ci-après par le terme ‘la campagne’. Chaque fois qu’il est fait mention dans les présentes de Bavaria, il convient d’y inclure également les filiales de Bavaria et/ou les tiers qui ont rendu possible la campagne et/ou les événements visés par ladite campagne pour, au nom de ou au profit de Bavaria et/ou qui y étaient impliqués. Les présentes conditions sont également applicables à leur égard.

 

2. Le participant à cette campagne (la personne physique qui participe à la campagne) et/ou les tiers participants ayant été invités par le participant pour participer à la campagne proprement dite et à ses suites (par exemple dans le cas où ils gagnent un prix), sont tenus aux présentes conditions. Bavaria se réserve le droit de modifier de manière unilatérale et à tout moment les présentes conditions et/ou d’imposer au participant et/ou aux tiers participants des conditions plus détaillées quant à la participation à la campagne proprement dite et/ou à la suite de ladite campagne. De par la participation à la campagne, y compris l’acceptation d’un prix, les présentes conditions ainsi que les éventuelles conditions plus précises ultérieures, sont intégralement acceptées.

 

3. Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus et dans le cas où cette limite d’âge devait être plus élevée, doivent avoir atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. Par conséquent, les personnes mineures et les personnes n’ayant pas l’âge légal pour la consommation d’alcool, sont exclues de la participation, même si elles ont obtenu l’autorisation de leurs parents / tuteurs. Les collaborateurs de Bavaria et/ou les collaborateurs de tiers engagés par Bavaria, ainsi que leur famille directe, n’ont pas le droit de participer.

 

4. Les participants participent à la campagne en renvoyant le formulaire sur www.bavaria.com/aroundtheworld avec les informations y contenues. Le renvoi de ce formulaire garantit l’enregistrement à la participation. Les participants ne peuvent être enregistrés qu’une seule fois. Le fait de renvoyer plusieurs formulaires de participation n’implique pas qu’ils ont davantage de chances de gagner un prix. Les participants se connectent à l’aide de leur adresse email ce qui permet d’enregistrer automatiquement des données personnelles. En cas de fraude et/ou d’abus, et également dans le cas où les informations sollicitées ont été complétées de manière inexacte, Bavaria se réserve le droit d’exclure un participant et/ou un tiers participant de la suite de la participation (y compris le prix à gagner). Il existe une obligation d’achat pour un produit Bavaria. De par la participation, le participant communique les données personnelles qui figurent dans le formulaire de participation.

 

5. La campagne démarre le 7 mars 2016 et prend fin le 31 mai 2016. Aucune communication n’est effectuée au sujet du résultat et il n’est pas possible de prendre contact avec Bavaria à cet effet.

 

6. Il y aura au total 4 gagnants, le prix gagné étant représenté par un voyage autour du monde pour 2 personnes. Ce prix inclut les billets d’avion, les nuitées d’hôtel et une visite à divers bars Bavaria. Les gagnants effectueront le voyage ensemble en groupe. Le voyage se déroulera au cours de l’été 2016 pendant une période de 12-14 jours. Les gagnants doivent être en possession d’un passeport valide. Les gagnants doivent s’assurer eux-mêmes d’être à jour sur le plan des vaccinations nécessaires. Si, pour quelle que raison que ce soit, la demande pour un visa devait être rejetée, Bavaria se réserve le droit de sélectionner un autre gagnant. 

 

7. Le prix sera tiré au sort immédiatement après le 31 mai 2016. Les 4 gagnants recevront un message personnel à cet effet. Le participant doit faire en sorte que Bavaria puisse le joindre. Bavaria n’est pas obligé de tenir compte des éventuels problèmes techniques, de logiciel, de communication et/ou d’autres problèmes. 

 

8. La campagne et /ou les prix à gagner se dérouleront à la condition que l’événement visé par la campagne, puisse avoir lieu, c’est-à-dire qu’il ne soit pas empêché par des circonstances imprévues. Ladite réserve vaut également à l’égard d’autres circonstances (imprévues) qui auront pour conséquence de rendre la poursuite de la campagne et/ou l’attribution ou la concrétisation du prix impossible, non-souhaitable ou imprudente.  Dans ce cas, les participants et/ou les gagnants et/ou les tiers participants n’ont aucun recours ni aucun droit à compensation. L’apparition ou non d’une telle circonstance (imprévue) est laissée à l’entière évaluation de Bavaria. 

 

9. Le prix à gagner ne peut être échangé pour des espèces et ne peut être sollicité dans une autre forme ou à un autre moment. Le prix à gagner est un prix personnel et n’est pas transmissible. Dans ce cas, le participant gagnant n’a aucun recours sur Bavaria et ne dispose d’aucun droit de compensation. 

 

10. Les gagnants participants et/ou les tiers participants liés auxdits gagnants, doivent se comporter de manière à ne jamais porter préjudice à la bonne réputation de Bavaria.

 

11. Les participants participent à la campagne à leurs propres risques et périls. Bavaria n’est pas tenu de dédommager un quelconque préjudice découlant directement ou indirectement de la participation à la campagne, quelle que soit la forme que puisse revêtir un tel préjudice, y compris les dommages au hardware, au software et/ou aux appareils de communication. Les participants gagnants et/ou les tiers participants liés auxdits gagnants, participent à l’événement, y compris le voyage et le séjour, à leurs propres risques et périls et doivent s’occuper eux-mêmes d’une assurance voyage adéquate. Bavaria n’est pas tenu de dédommager un éventuel préjudice subi ou à subir découlant directement ou indirectement de la participation à l’événement et de tout ce qui est lié, y compris le voyage et le séjour, à un participant gagnant et/ou aux tiers participants liés audit gagnant et/ou à d’éventuels autres tiers. Toute responsabilité de Bavaria est expressément exclue. 

 

12. Les noms des participants et/ou des tiers participants, voire leurs adresses email (ou autres données personnelles) seront sauvegardés conformément aux règles en vigueur à cet effet aux Pays-Bas, dans un fichier électronique. Ce fichier ne sera pas vendu ou fourni à des tiers étant entendu néanmoins que Bavaria se réserve le droit d’utiliser ledit fichier pour cette campagne à n’importe quel moment dans l’avenir pour ses propres activités promotionnelles mais seulement et uniquement si le participant a donné explicitement son autorisation à cet effet via la fonction ‘opt-in’ sur le site internet. En outre, les gagnants participants et/ou les tiers participants peuvent être sollicités dans le cadre d’actions promotionnelles, y compris l’utilisation de photos et/ou de vidéos via les média (sociaux). De par la participation et/ou l’acceptation du prix, ils déclarent d’ores et déjà qu’ils renoncent à tous les droits de propriété intellectuelle et qu’ils ne solliciteront aucune autre indemnité à cet effet.

 

13. Bavaria NV se réserve le droit d'évaluer les motivations envoyées. Ladite évaluation fait partie de la procédure de sélection. Le tirage des gagnants y consécutif se déroule de manière aléatoire sous la surveillance d'un notariat établi aux Pays-Bas.

 

14. Le droit néerlandais est applicable à cette campagne. Les éventuels litiges liés directement ou indirectement à la campagne, seront tranchés par le juge compétent de ‘s-Hertogenbosch à l’exclusion de tout autre. 

Sluiten Sluiten

Dit land doet niet mee aan de actie.

Dit land doet helaas niet mee aan de actie. Kies een land en stad dat meedoet aan de actie Om de locaties te zien.

Andere locatie zoeken
Sluiten Sluiten

We hebben niets gevonden.

We kunnen niets vinden binnen een straal van 25Km.

Andere locatie zoeken
Sluiten Sluiten

In dit land zijn we overal!

Ga naar de dichtstbijzijnde supermarkt bij jou in de buurt. De aankoop van een kratje Bavaria is voldoende Voor deelname aan de actie.

Andere locatie zoeken
Sluiten Sluiten

Locatie zoeker

Vul uw stad of postcode in

Mijn huidige locatie gebruiken

kaart niet weergeven

kaart weergeven

Sluiten Sluiten
Sluiten Sluiten